TAALVERWERVING II – B

ЧУЖДОЕЗИКОВА КОМПЕТЕНТНОСТ – НИДЕРЛАНДСКИ ЕЗИК ІІ ЧАСТ
TAALVERWERVING II – B

Доразвиват се придобитите през първите три семестъра граматически и лексикални познания, като се прилагат нови методи, комбинирани с използваните дотогава. Нов елемент в обучението са писмените съчинения (есета), чрез които студентите поддържат и усъвършенстват способноста си да се изразяват писмено на нидерландски език. Увеличават се часовете, в които се контролира степента на разбиране при слушане на оригинален говорим нидерландски. За случая се използват записи от радио- и телевизионни програми и изпитните задачи за Международния сертификат за владеене на нидерландски език. Провеждат се дискусии на различни теми с цел поощряване на комуникативните умения.

Нов елемент в обучението е упражняването на попълване на празни места в текстове с цел стимулиране на логическото мислене и боравенето с лексикалното богатство на нидерландския език. Текстовете не са по модел на току-що взет нов урок, т.е. не предполагат автоматично поставяне на новата лексика. Липсващите думи, които студентът трябва да открие, могат да бъдат съществителни, глаголи, прилагателни имена, предлози, както и части от устойчиви словосъчетания и фразеологизми.

  Тема Брой часове
1 Goede zomer voor toerisme. 2
2 Supporter had bom bij zich. 2
3 Hoogspringer Traenhardt moet zilver teruggeven. 2
4 Meisje dagen onder hypnose na proef op school. 2
5 Haast met de alkoholwet. 2
6 Minister dreigt truckers. 2
7 Kaping voorbij. Woordenschatuitbreiding. 2
8 Parkeermeterdief mag meteen naar huis. 2
9 Enthousiast Turks feest. 2
10 Tachtig procent personeel doet mee. 2
11 Duizenden bezoekers op Oogstfeest Zevenhuizen. 2
12 Italiaanse vliegers altijd gedurfder. 2
13 Gouwenaar met oude Volkswagen naar Rusland. 2
14 Kinderen asielzoekers durven niet naar school. 2
15 Ik kan veel minder dan mijn leeftijdgenoten. 2
16 Droogte, een dagelijkse ramp. 2
17 Превод от български на нидерландски език: Петър Динеков, предговор към “Българи от старо време”. 2
18 Ст. Каролев, “За поетическата оригиналност”. 2
19 Актуални текстове от пресата. 2
20 Литературна критика от списание “Проглас”. 2
21 И. Петров, “Преди да се родя и след това”. 2
22 Е. Станев, “Търновската царица”. 2
23 Актуални текстове от в-к “Литературен форум”. 2
24 Откъси от научни статии от сп-е “Епохи”. 2
25 Откъси от статии от сп-е “Архив за поселищни проучвания”. 2
26 Блага Димитрова, “Пътуване към себе си”. 2
27 Speuren met S. Holmes. 2
28 Een akelige opdracht. 2
29 De zee, een van de rijkste musea. 2
30 De taal van de dichter. 2
FacebookGoogle+