LITERAIR-CULTURELE ASPECTEN (B)

ЛИТЕРАТУРНО – КУЛТУРОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ (БЕЛГИЯ)
LITERAIRE EN CULTURELE ASPECTEN (BELGIE)

Лекциите и упражненията предлагат основно запознаване с най-характерните литературно-културологични аспекти от съвременния живот в Белгия. Въз основа на произведения на модерното изкуство се илюстрират специфични обществени явления в тази нидерландскоезична страна, разискват се актуални въпроси от социално, политическо и културно естество.

Занятията се базират на получените вече знания от задължителния корпус лекции и упражнения по История на нидерландскоезичната литература и Странознание на Белгия и Холандия. Затова се задълбочава и интензивира конкретната работа с литературни текстове, обръща се внимание на езиковите разлики и особености на разговорната реч и официалния език между Холандия и Фландрия (нидерландскоговорящата половина на Белгия). Търсят се и се изясняват причините за тези различия и тенденциите на обособяването им като два езикови варианта.

Наред с литературата се разглежда съвременното изкуство на Белгия  въобще – филм, театър, балет, кабаре. Часовете са онагледени с видеоматериали – записи на театрални постановки, концерти, интервюта с творци. Акцентува се върху типични културни прояви на Белгия като Uitmarkt, Grachtenfestival, Marktrock.

Един от основните акценти пада върху проявленията на съвременното мултикултурно общество в двете страни.

По този начин студентите получават цялостна представа за културата на Белгия и Холандия днес и колкото се може повече нейни аспекти по отделно.

                             Тема Хорариум
1. De multiculturele samenleving – kenmerk van  Belgie.  Nederlandstalige allochtone schrijvers. 4
2. De multiculturele samenleving – kenmerk van  Belgie.  Nederlandstalige allochtone schrijvers. 4
3. Het imigrantenproblem en zijn weerspiegeling in de kunst – Verhulst “Problemski hotel”. 4
4. Het imigrantenproblem en zijn weerspiegeling in de kunst – toneel, cabaret. 4
5. Belgie als een drietalig land – voor- en nadelen van de federale staat. 4
6. De ik-problematiek in de Vlaamse literatuur – weerspiegeling van sociale spanningen (L.Gruwez, H. Claus) 4
7. De ik-problematiek in de Vlaamse literatuur – weerspiegeling van sociale spanningen (L.Gruwez, H. Claus) 4
8. Het uitelkaarvallen van de identiteit – I. Michiels, E. Mortier, Kr. Hemmerechts. 4
9. De emancipatie van de vrouw in de kunst en het sociale leven – H. Haasse, D. Meisjing, Kr. Hemmerechts, M. Van Paemel. 4
10. Het koloniale verleden en zijn weerspiegeling in de kunst. H. Claus. 4
11. Het koloniale verleden en zijn weerspiegeling in de kunst. D. Reybroeck. 4
12. Het koloniale verleden en zijn weerspiegeling in de beeldende kunst. 4
13. De moderne synthetische kunst – cabaret, toneel. 4
14. De moderne synthetische kunst – cabaret, toneel. 4
15. Multicultureel Brussel 4
FacebookGoogle+

Geef een reactie