TAALVERWERVING III – B

ЧУЖДОЕЗИКОВА КОМПЕТЕНТНОСТ – НИДЕРЛАНДСКИ ЕЗИК ІІІ ЧАСТ
TAALVERWERVING III – B

Усъвършенстване на владеенето на нидерландски език на най-високо ниво. За целта обучението е посветено на множество специфични сфери на комуникацията: структура и анализ на текста, аргументация, водене на делова кореспонденция, участие в съвещание, превод на конференции и под. Съществено внимание се отделя на упражняването на придобиваните умения чрез подготвяне и представяне на доклади и пресъздаване на ситуации, характерни за преводача. Знанията трябва да отговарят напълно на изискванията за най-високото ниво на Международния сертификат за владеене на нидерландски език.

Нов елемент в обучението е откриването на граматични, лексикални и фактологични грешки в непознат текст с цел упражняване на умението да се използва адекватно и ефективно усвоената лексика, коректно да се употребяват на практика граматичните правила и да се затвърждават придобитите знания за историята, географията и литературата на Белгия и Холандия.

По предварително зададени теми студентите подготвят реферати, които представят пред групата. За целта те имат възможност да събират материали от наличните в библиотеката по нидерландистика издания и от Интернет, както и да ползват собствени източници. Темите на рефератите предполагат воденето на дискусии, стимулирани чрез предварително подготвените от докладчика въпроси за размисъл.

Тема Брой часове
1 Kennismaking met E. Hartman. 2
2 Over gekleurd taalgebruik. 2
3 Poezie lezen: Kort maar krachtig. Over de literaire genres. 2
4 Daar ben ik zo mijn mening over. 2
5 Sprookje: De heksenschool, Het aanzoek, De Japanse steenhouwer. 2
6 Fabels: Het land van Maas en Waal. 2
7 Kennismaking met W. Elsschot. 2
8 Vriend en Vijand: Je mannetje staan. 2
9 Vriend en Vijand: Je mannetje staan. (2) 2
10 Taalbeschouwing: Vage taal en holle frasen, Verborgen verleiders, Een zwarte neger. 2
11 Zakelijke teksten: Werkschema’s trouw uitwerken. 2
12 Poezie om maar te kijken:

Gedichten van M. Vasalis en P.Rodenko.

2
13 Media: Gedicht schrijven, Lotsbeschikking, Lectuur en literatuur. 2
14 Kennismaking met W. Spillebeen. 2
15 Groepstaal. 2
16 Spreken en luisteren – videofilms en discussies. 2
17 Taalbeschouwing: Taktieken om te protesteren. 2
18 Kennismaking met M. Minco: “Het bittere kruid”, “De glazen brug”, “Het adres”. 2
19 Jonge liefde: G. Komrij, “Kinderballade”. 2
20 Превод от български на нидерландски от: Е. Пелин, разкази. 2
21 Г. Марков, Репортажи 2
22 А. Дончев, “Сказание за времето на Самуила”. 2
23 Het lichaam: De slaapkamerkoning. Wat doen studenten als ze niet studeren? 2
24 Houding en beweging: De boom (deel 1+2). 2
25 Ziek en gezond: Dagboekenpijn (deel 1+2). 2
26 Kleiding: De kat. Wat mooi is, blijft (deel 1+2). 2
27 Kleiding: De kat. Wat mooi is, blijft (deel 1+2). 2
28 Eten en drinken: Men neme… Te veel en te weinig. Lodewijk. 2
29 Eten en drinken: Men neme… Te veel en te weinig. Lodewijk. 2
30 De familie: Eduard Douwers Dekker (deel 1+2). 2
FacebookGoogle+

Geef een reactie