VERTALING VAN POEZIE

ПРЕВОД НА ПОЕЗИЯ 1
VERTALING VAN POEZIE I

Упражненията по специализиран превод на поезия в специалността Приложна лингвистика (Немски и нидерландски) предлагат на студентите възможността да се запознаят с различните стихотворни форми, илюстрирани с лирически текстове от съвременната нидерландскоезична литература (литературата на Холандия и Белгия) и спецификата на евентуален поетически превод на български език.

Текстовете са подбрани така, че да могат да илюстрират различни трудности при превода – стъпка, рима, игра на думи, звукоподражателни ефекти, сложна метафорична образност, лексика от различни стилни слоеве.

Значителна част от занятията са концентрирани върху анализ на вече съществуващи преводи на нидерландскоезична поезия на български, за да се видят възможните преводни варианти. В часовете се дискутират трудностите и особеностите на всеки лирически текст с оглед на превода му на български език.

Студентите се занимават и с превод, като придобиват креативни умения и техники, изисквани от спецификата на този превод. Целта е да се добие усет към художествения текст и да се възприеме художествения превод като вид творчески подход към оригинала, без да се ощетява той откъм естетическите си стойности и структурни особености.

                             Тема Хорариум
1. Vers, rijm en ritme in de hedendaagse Nederlandstalige poezie. Theoretische posities en hun realisatie in lyrische teksten. 3
2. Vers, rijm en ritme in de hedendaagse Nederlandstalige poezie. Theoretische posities en hun realisatie in lyrische teksten. 3
3. De korte lyrische tekst. M. Van Hee 3
4. De korte lyrische tekst. A. van Wilderode 3
5. De korte lyrische tekst. H. De Coninck. Bespreking van zijn essays over poezie. 3
6. Vergelijkende analyse van vertalingen van A. Enquist 3
7. Vergelijkende analyse van vertalingen van H. Claus 3
8. Vergelijkende analyse van vertalingen van A. van den Berg 3
9. Vergelijkende analyse van vertalingen van H. Van de Waarsenburg 3
10. Vertaaloefeningen met teksten van G. Komrij en R. Kopland 3
11. Vertaaloefeningen met teksten van G. Komrij en R. Kopland 3
12. De langere lyrische tekst. Chr. D’Haen 3
13. De langere lyrische tekst. Chr. D’Haen 3
14. De langere lyrische tekst. H. Claus. De sonetvorm in de moderne Nederlandstalige poezie 3
15. De langere lyrische tekst. H. Claus 3
16. Vertaaloefeningen met teksten van H. Marsman 3
17. Vertaaloefeningen met teksten van J.C.Bloem 3
18. Vertaaloefeningen met teksten van J. Slauerhoff 3
19. Vertaaloefeningen met teksten van G. Achterberg 3
20. Vertaaloefeningen met teksten van Paul van Ostaijen 3
FacebookGoogle+

Geef een reactie